Transparència


1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA 

 • MISSIÓ I ACTIVITATS: La Fundació Consorts Guasch és una residència assistida i centre de dia de gent gran ubicada a Capellades que té com a objectiu proporcionar una nova llar als nostres usuaris atenent les seves necessitats bàsiques de la vida diària i oferint-los una atenció integral. Tot això a través d'un equip de professionals que vetllin en tot moment pel seu benestar i per la seva qualitat de vida.
 • VISIÓ: La Fundació Consorts Guasch vol ser una residència geriàtrica de referència a la comarca per la qualitat tant dels seus serveis com del seu equip humà i especialment per la satisfacció de tots el seus usuaris.
 • NORMATIVA APLICABLE A LA FUNDACIÓ: Llibre III del Codi Civil de Catalunya.  
 • COMPOSICIÓ ORGANS DE GOVERN I EQUIP DIRECTIU:

  • El Patronat de la Fundació, màxim òrgan de govern, està composat per nou membres. Tots els càrrecs són gratuïts.
   • President: Sr. Salvador Vives Alari
   • Secretària: Marta Rodríguez Polonio

  • Vocals:
   • Sr. Valentín Guerra Burgos
   • Sra. Concepció Ventura Alemany
   • Sra. Dolors Sansalvador Hueso
   • Sra. Maria Bisbal Colom
   • Sra. Mª Pilar Salat Agramunt
   • Sr. Lluís Castells Solé
   • Sr. Francisco Fusté Torra

  • L'Equip directiu del centre està format per:
   • Directora: Sra. Eva Chaparro Valls
   • Sots-directora: Sra. Elena Miranda Zúñiga

2. GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Els mateixos es troben dins l'informe d'auditoria.

3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

L'òrgan responsable de l'entitat en matèria de contractació és el Patronat de la Fundació Consorts Guasch:

 • Telèfon: 93 801 01 07
 • Adreça postal: Passeig Immaculada Concepció, 3 08786 (Capellades)
 • Adreça electrònicaEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En els darrers 5 anys no s'ha fet cap contractació amb les administracions públiques.

CONVENIS AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:  Conveni col.laboració centre de dia,  Conveni col.laboració Residència.

Les persones beneficiàries de les subvencions i els ajuts públics rebuts de les administracions públiques són els propis usuaris de la Fundació.

4. CODI DE GOVERN I BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ

5. PERSONES BENEFICIÀRIES ATESES

El nombre de persones usuàries que es beneficien de les nostres activitats són un total de 83 en residència i de fins a 36 de Centre de dia.

Els destinataris són persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per a realitzar les AVD, que necessiten constant atenció i supervisió, i que per llurs circumstàncies sòciofamiliars requereixen la substitució de la llar.

Per efectuar l'ingrés a la residència serà condició necessària la prèvia i lliure manifestació de voluntat de la persona a ingressar o la del seu representant legal. Si no fos possible obtenir-la s'haurà de procedir d'acord amb el que preveu l'article 7 del Decret 824/1996, de 23 de juliol.

De les 83 places residencials cal distingir que 63 són públiques i 20 són privades i respecte al Centre de dia , hi ha 10 públiques i 26 privades. Els criteris de selecció de cadascuna són els següents:

 • Places públiques: L'accés s'efectua segons ordre estricte de la llista pública del nostre centre  que surt a la web de residències del Departament d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya i que es regula segons la normativa vigent, a la qual s'ha apuntat l'interessat mitjançant prèvia sol.licitud.
  • Les persones amb aquest tipus de places hauran d'abonar el preu que marqui la Generalitat.
 • Places privades: L'accés s'efectua segons ordre estricte de la llista privada del centre (en la qual s'ha d'apuntar l'interessat prèvia sol.licitud). Segons els Estatuts de la Fundació, per aquest tipus de places cal donar preferència a les persones grans empadronades a Capellades.
  • Les persones amb aquest tipus de places hauran d'abonar el preu que marqui el centre segons les tarifes anuals vigents. Si tenen dependència i estan apuntades a la llista pública del centre podran sol.licitar l'ajut d'una prestació vinculada a la Generalitat.

6. PROGRAMA I MEMÒRIA ANUAL D'ACTIVITATS

Resultats de les activitats acomplertes es troben dins la memòria d'activitats.

7. PRINCIPALS LÍNIES ESTRATÈGIQUES D'ACTUACIÓ 2020-2023

 • Guiar tot el nostre sistema de treball en funció del model d'atenció centrada en la persona.
 • Aconseguir una estabilitat d'estructura i funcionament amb la plena ocupació.
 • Incentivar la figura del professional de referència.
 • Donar una imatge d'excelència del centre i dels seus professionals.
 • Potenciar l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Millorar la infraestructura del centre de forma eficient.
 • Mantenir i millorar les aliances amb les entitats del nostre entorn.

Per dur a terme aquestes línies estratègiques d'actuació el Patronat compta amb un organigrama de professionals on l'equip directiu rendeix comptes, com a mínim, 3 cops l'any a través de les reunions de Patronat, tant de la gestió econòmica com de la funcional del centre. 

La Fundació presenta els comptes anuals davant el Protectorat de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, així com a la delegació corresponent de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en compliment de les Lleis vigents.  

8. BALANÇ SOCIAL

9. CONCURSOS, CONTRACTES I LICITACIONS
Durant el darrer exercici econòmic tancat no n'hi ha.
 

10. INFORME ANUAL CODI DE CONDUCTA
No s'han realitzat inversions financeres temporals en el mercat de valors.
 

11. INFORME DE GOVERN CORPORATIU