Psicologia


La seva funció és la d'atendre psicològicament als residents i usuaris del Centre de Dia a través d'entrevistes individuals i activitats grupals. Tot això mantenint el deure de confidencialitat i coordinant-se amb la resta dels professionals.