Termes Generals d'Ús

1. Avís Legal


En compliment del que es preveu a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i altres normes d'aplicació legal, s'informa als usuaris del portal de les dades d'informació general següents:

L'entitat FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH amb CIFG08722347 , inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb data de 01/08/1983 i registre número 136, i amb domicili a Passeig Immaculada Concepció 3 – 08786 Capellades (Barcelona), és titular de la llicència d'explotació del domini www.fundaciocg.cat.

L'accés al portal www.fundaciocg.cat (en endavant RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH) i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions que es preveuen en aquest avís legal. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir a la informació i els serveis que s'ofereixen des d'aquest portal.

L'entitat FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH opera segons la següent autorització administrativa: Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent, inscrit el 14/12/1989 amb el número de registre del servei S00421 i capacitat per a 83 usuaris. Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent, inscrit el 18/1/2000 amb el número de registre del servei S04481 i capacitat per a 36 usuaris. La informació de registre pot ser consultada a través de la web del Departament de Benestar Social i Família: https://dps.gencat.cat/wee/cercarEstabliments.do.

2. Professionals Col·legiats del Centre


D'acord amb la política de transparència de FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH, us informem a continuació dels números de col·legiats del nostre centre.

  • Fisioteràpia, col·legiat: 14218
  • Infermeria, col·legiat:  08-070875
  • Educació Social, col·legiat:
  • Psicologia, col·legiat: 29951
  • Treball Social, col·legiat: 4162 - 12389
  • Medicina, col·legiat: 57639
  • Podologia, col·legiat: 838082193

3. Validesa de la Informació


Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització (26/6/2018). FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la publicació i s'aplicaran a tots els usuaris del portal des d'aquella data.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, tenen com a únic objecte proporcionar serveis d'informació comercial. FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH es reserva el dret d'introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú, com també impedir-hi o restringir-hi l'accés de manera temporal o permanent.

4. Política General de Privadesa


Consulteu la “Política de Privadesa” i la “Política de Cookies” de RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH on trobareu els termes legals referits al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeui del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD); així com els referits a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) que regula l'ús de les cookies.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial


El portal, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual, dels quals FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH és titular o llicenciatari legítim.

FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal de RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH quan l'origen o la titularitat no li correspongui.

6. Usos Prohibits i Permesos


Es prohibeix qualsevol modalitat d'explotació, inclosa tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius que s'han esmentat abans sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició pot constituir una infracció digna de sanció per part de la legislació vigent.

No obstant això, al seu compte i risc, l'usuari pot descarregar o fer una còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització ni cap llicència sobre els drets de propietat de FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH

Es prohibeix, tret dels casos en què FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l'adreça URL http://www.fundaciocg.cat, o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web de RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Així mateix, RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH és titular d'una llicència d'explotació exclusiva del nom de domini www.fundaciocg.cat i tots els que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest lloc. La utilització indeguda d'aquests noms en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i es perseguirà pels mitjans que preveu la Llei.

7. Responsabilitats


FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del portal de RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Així mateix, FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixin mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH, tret que RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH ho autoritzi expressament. No obstant això, RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH es compromet a fer tot el que sigui possible per evitar que al seu lloc web hi hagi continguts il·lícits i, en cas que s'assabenti efectivament d'aquests continguts, es compromet a eliminar-los o impedir-hi l'accés.

FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis que s'ofereixen o es presten a través del portal de RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH per part de terceres societats, persones, col·laboradors, usuaris o entitats, encara que pertanyin al mateix grup econòmic i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i els usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de RESIDÈNCIA FUNDACIÓ CONSORTS GUASCH; (iv) errors de seguretat o navegació produïts d'un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

 

Versió 26/6/2018