Fisioteràpia


La seva funció consisteix en mantenir l'autonomia de l'usuari, restablint o millorant amb mètodes físics o manuals aquelles patologies en què sigui possible. Tot això mantenint el deure de confidencialitat i coordinant-se amb la resta dels professional.