Col·labora amb una Donació


La fundació Consorts Guasch persegueix el somni de ser un espai de vida i activitat i per a això té projectes i el primer de tots es la millora constant del benestar del nostres avis. Alguns del projectes de la fundació es poden dur a terme gràcies a les donacions de empreses i / o particulars sensibilitzats amb el propòsit i la missió de la fundació.

Si vols fer una donació ajudaràs a muntar activitats que proporcionin més vida als anys dels nostres residents o en una millora del espais i els equipaments.

Les aportacions voluntàries per col·laborar amb la fundació es poden ingressar al número de compte:

2013 6123 40 0200205474

També pots fer la teva aportació al telèfon  93 801 01 07

Perquè beneficiant els altres et beneficies tu.

Beneficis Fiscals de les Donacions a Fundacions


La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge estableix que les donacions i aportacions realitzades per persones físiques i societats a favor de les entitats beneficiàries del mecenatge, tenen dret a una deducció en la quota íntegra de la seva imposició personal .

Des del punt de vista de l'Impost Sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: les donacions realitzades a favor de la fundació, donen dret a una deducció del 35% de la base de deducció en la quota íntegra de l'Impost de Societats, i del 25% d'aquesta base en la quota íntegra de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. La deducció per donatius està condicionada a la seva justificació a través d'un certificat expedit per la fundació.